Home ዜና ውሽጢ ዓዲ መግለፂ ሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ

መግለፂ ሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ

65

ሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ህፁፅ ሓገዝ ንዝጠልቡ ወገናት ብእኽሊ ዘከፋፍሎ ዝነበረ ሓገዝ ብጥረ ገንዘብ ክወሃብ ከምዝወሰነ ኣፍሊጡ።

ኣባል ሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገቦ፤ ንኻልኣይ ግዘ ብግልፂ ጨረታ ስዒሩ ዝነበረ ኣካል ዝተበላሸወን ንጥዕና ሓደጋ ዘስዕብን እኽሊ ከምዘቕረበ ካብ በዓል መዚ ቁፅፅር ምግብን መድሓኒትን ትግራይ መረዳእታ ብምቕራቡ፤ እቲ ጨረታ ሙሉእ ብምሉእ ተቋረፁ ተታሒዙ ዝነበረ 10 ሚኢታዊ ማለት እውን ትሸዓተ ሚሊዮን ብር ትሕጃ እውን ክውረስ ከምዝተወሰነ ገሊፆም።

ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ይስርሕ ከምዘሎ ዝገለፀ ኣባል ሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ኣይተ ዶሪ ኣስገዶም ብወገኖም ፤ እቲ ሓይሊ ዕማም ገንዘብ ህዝቢ ብግቡእ ናብ ህዝቢ ንምብፃሕ እምነት ህዝቢ ዝረኸበ ሓይሊ ዕማም ምዃኑ ብምግላፅ ፤እምነት ህዝቢ ሓልዩ ይሰርሕ ከምዘሎ ተዛሪቦም።

እቲ ፀገም ምስ ኣጋጠመ እውን እቲ ሓይሊ ዕማም ከምዘቃለዐ ዘመላኸቱ ኣይተ ዶሪ ኣስገዶም፤ እቲ ሓይሊ ዕማም ዘጠፋፍኦ ገንዘብ ከምዘየለ ህዝቢ ክፈልጥ ኣለዎ ኢሎም።

ካሊእ ኣባል እቲ ሓይሊ ዕማም ከያኒ ኢሳያስ ታደሰ፤ ፈተናታት ከጋጥሙ ከለው መፍትሒ ንምንዳይን ዝተፈጠረ ፀገም ንምፍታሕን ምስ ሕብረተሰብ ንምስራሕ እቲ ሓይሊ ዕማም ቁሩብ ምዃኑ ኣመላኺቶም።

#ብሃይለስላሴ ገብረሚካኤል