Home ዜና ውሽጢ ዓዲ መግለፂ ብሄራዊ መሪሕነት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ

መግለፂ ብሄራዊ መሪሕነት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ

55

ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ኣማኻሪ ካውንስል ንኽሳተፍ ብግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንዝቐረበሉ ፃውዒት ከምዘይቕበሎ ኣፍሊጡ።

ካብ 1 ክሳብ 4 ሰነ ንተኸታተልቲ ኣርባዕተ መዓልታት ዝፀነሐ ገምጋምን ስሩዕ ኣኼባ ሰለስተ ወርሒን ብሄራዊ መሪሕነት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ብምቕማጥን ሰነዳት ብምፅዳቕን ከም ዝተዛዘመ ተገሊፁ።

ብሄራዊ መሪሕነት እቲ ውድብ ህልው ኩነታት ትግራይ፡ ብፍላይ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ፣ ዕፃ ተመዛበልቲ ደቂ ትግራይን ዘይሕጋዊ ዕደና ትግራይን ብዕምቆት ዝዘተየሎም ኣጀንዳታት ምዃኖም እቲ ውድብ ኣብ ዕላዊ መርበብ ሓበሬትኡ ጠቒሱ።

ብሄራዊ መሪሕነት እቲ ውድብ ብዕለት 27/07/2016 ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንዝተልኣኸ <<ኣብቲ ዝጣየሽ ኣማኻሪ ካውንስል ዝሳተፉ ኣባላትኹም ልኣኹ>> ዝብል ፃውዒት ካብ ዝመርመሮም ኣጀንዳታት ሓደ እንትኾን “ንብሄራዊነት ትግራይ ዝወቅዕን ተወሳኺ ብሄራዊ ሓደጋ ዝፅውዕን እዩ” ኢሉ ብምእማኑ ነቲ ፃውዒት ከምዘይቅበሎ ኣፍሊጡ።

ብሄራዊ መሪሕነት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ሰነድ ስትራቴጂ ሃገርነት ትግራይ ዝዘተየ እንትኾን ነቲ ኣዳላዊ ኮሚቴ መጠናኸርቲ ሓሳባት ብምብርካት ኣብ ቀፃሊ ኣኼብኡ ተወሳኺ ሓሳባት ኣካቲቱን ዓሚቑን ከፅድቖ ተስማዕሚዑ።

ሕውየት ትግራይ፡ ኣብ ሕብረት፣ ሕውነትን ስምረትን ብሄራዊያን ሓይልታት ዝንጥልጠል እዩ ዝበለ እቲ ውድብ ምስ ኹሎም ብሄራዊያን ውዳበታትን ሓይልታትን ሓቢርኻ ናይ ምስራሕ ፃውዒት ምቕራቡ ኣብቲ ዘውፀኦ መግለፂ አመላኺቱ።