Home ዜና ምረቓ ተምሃሮ ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ዓዲግራት

ምረቓ ተምሃሮ ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ዓዲግራት

82

ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ዓዲግራት ብዝተፈላለዩ ሞያታት ካብ ደረጃ ክልተ ክሳብ ደረጃ ኣርባዕተ ብስሩዕ ዘሰልጠኖም ክልተ ሚኢትን ዒስራን ሸሞንተን ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 427 ተምሃሮ ኣመሪቑ።

ዲን ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ዓዲግራት ወይዘሮ ለተብርሃን ሃይለማርያም ሰራሕተኛታት እቲ ኮሌጅ ብሰንኪ ኲናት ዝበፅሖም ኩለመዳይ ዕንወት ከይተሰኮኑ ዝገበሩዎ ፃዕሪ ሎሚ ኣብታ ታሪኻዊት ማዕልቲ ሰማእታት ክነመርቕ ክኢልና ተመረቕቲ ተምሃሮ ድማ እዚ ኹሉ መከራ ሓሊፍኩም እንኳዕ ሎሚ ንምምራቕ ኣብቀዐኩም ምስበላ ተመረቕቲ ብሞያኦም ህዝቦምን ዓዶምን ብቕንዕና ብምግልጋል ሰማእታት ክክሕሱ ከምዝግባእ ኣተሓሳሲበን።

ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ኣይተ ሰለሞን ሓጎስ ተመረቀቕቲ ኣብታ ታሪኻዊት ዕለት 15ሰነ ማዕልቲ ሰማእታተመሪቕኩም ስለዘለኹም ኩሉ ግዜ ነዛ ዕለት እንዳዘከርኩም ኣብ ዝተዋፈርኩሙሉ ዓውደ ስራሕ ብቕንዕና ብምግልጋል ሕድሪ ሰማእታት ብተግባር ክትፍፅሙ ይግባእ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም።

ብሞያ ኣካውንቲንግ ደረጃ ኣርባዕተ ካብ ጠቕላላ ተመረቕቲ ልዑል ውፅኢት ኣመዝጊቡ ፅዋዕ ዝተሸለመ ኣኽበሮም ኣለምን ብኮምፒተር ሳይንስ ደረጃ ኣርባዕተ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ልዑል ውፅኢት ኣመዝጊባ ፅዋዕ ዝወሰደት ልዋም ክፍሎምን ኣብ ማዕልቲ ሰማእታት ምምራቖም ሰማእታት ዝተሰወኡሉ ዕላማ ብተግባር ንምፍፃም ዝለዓለ ሓላፍነት ዝተረከቡላ ታሪኻዊት ዕለት ምዃና ይዛረቡ።

ወለዲ ተመረቕቲ ብወገኖም ደቆም እዚ ኹሉ መከራ ሓሊፎም ንምረቓ ምብቃዖም ዝለዓለ ታሕጓስ ከምዝተሰመዖም ብምግላፅ ብዝተመረቀቑሉ ሞያ ህዝቦምን ዓዶምን ብምልዋጥ ሰማእታት ክክሕሱ ከምዝግባእ ምዒዶም።

#ብሚኪያስ ታፈረ