Home ማሕበራዊ ምርግጋፅ ሓለዋ ፀጥታ ከባቢ

ምርግጋፅ ሓለዋ ፀጥታ ከባቢ

852

———-

ሓድነትና ኣጠናኺርና ሰላምን ድሕንነትን ከባቢና ክነረጋግፅ ይግባእ ክብሉ መናእሰይ ክፍለ ከተማ ቀደማይ ወያነ ገሊፆም፡፡  

ኣብ ገለገለ ከባቢታት ከተማ መቐለ  ዝርአ  ዘሎ ክትራንን ስርቅን ንምክልካል መናእሰይ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ቀደማይ ወያነ ተወዲቦም ሓለዋን ፀጥታን ከባቢኦም ብምሕላው ሰላምን ድሕንነትን ሕብረተሰቦም  ንምርግጋፅ ይሰርሑ ከምዘለዉ ገሊፆም ፡፡

ኣብዚ ሐዚ እዋን  ህዝቢ ኣብ ጥሜት እናሃለወ ዝጉሕሉ ጒሒላታት ኣካል እቶም ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም ዝበሉ እቶም መናእሰይ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ጕሒላታት ኣብ ምቅላዕ  ኩሉ ሕብረተሰብ ክሰርሕን ከባብኡ ብምሕላው ፀጥታ ከባቢኡ ከረጋግፅን ይግባእ ኢሎም ፡፡

ኣብ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ጣቢያ ሰላም ኣተሓባበበሪ ፀጥታ ኣይተ ክንፈ ሃይሉ ኣብታ ክፍለ ከተማ ብገለገለ ጒሒላታት ዝርአ ዘሎ ስርቂ ንምክትታል ይስራሕ ከምዘሎን እዚ ድማ ሕብረተሰብ ከባቢኡ ክሕልውን  ንኣኽበርቲ ፀጥታ ሓበሬታ ክህብን ፀዊዖም ፡፡

ብበላይ ሽፈራው