Home ዜና ቤትፅሕፈት ምግባረ ሰናይ ትእምት ንማሕበራዊ ግልጋሎት ሕክምና ዝዉዕል 21 ሚልዮን ቅርሺ ን...

ቤትፅሕፈት ምግባረ ሰናይ ትእምት ንማሕበራዊ ግልጋሎት ሕክምና ዝዉዕል 21 ሚልዮን ቅርሺ ን 2 ኣካላት ብሓገዝ ኣበርኪቱ::

64

ምግባረ ሰናይ ትእምት ካብ ኩባንያታት ትእምት ብዝረኽቦ ብፅሒት ኣብ ኩለመዳያዊ ሕውየት ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ተሳትፎ ኣጠናኺሩ ብምቕፃል ንመሐከሚ ሓደሽትን ነባራትን ጉዱኣት ኲናት ተጋደልቲ ትግራይ ዝዉዕል ብድማር 21 ሚልዮን ቅርሺ ን 2 ኣካላት ብሓገዝ ኣበርኪቱ’ሎ ::

ብመሰረት’ዚ :-

* ንመሐከሚ ሓደሽቲ ጉዱኣት ኲናት ተጋደልቲ ትግራይ ዝዉዕል ዕስራ ሚልዮን ቅርሺ – ንኮምሽን ሓርበኛታት ትግራይ

* ንመሐከሚ ነባራት ጉዱኣት ኲናት ትግራይ ዝዉዕል ሓደ ሚልዮን ቅርሺ – ንማሕበር ጉዱኣት ኲናት ትግራይ ብሓገዝ ሂቡ’ሎ::

ቤትፅሕፈት ምግባረ ሰናይ ትእምት ነዞም ዝተጠቐሱ ክልተ ኣካላት ሎሚ ዘመን ኣብ ቀዳማይ በጀት ዓመት ንተመሳሳሊ ዕላማ ብድማር 14 ሚልዮን ቅርሺ ከምዝሓገዘን ምስ ማእኸል ሕክምና ተጋደልቲ ብምትሕብባር ብልዕሊ 5 ነጥቢ 2 ሚልዮን ቅርሺ ወፃኢ ን 55 ሓደሽቲ ጉዱኣት ኲናት ተጋደልቲ ትግራይ ከምዘሐከመን ዝዝከር’ዩ::

ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ትእምት ዕዉት ንክኸዉን ንባዕለን ብምሕዋይ ንትግራይ ንምሕዋይ ኣብ ከቢድ ፃዕሪ ዝርከባ ዉፃእ መዓት ዝኾና ዉሱናት ኩባንያታት ትእምት ካብ ዝረኽበኦ ኣታዊ ዘበርክተኦ ዘለዋ ብፅሒት ዝነኣድ ከምዝኾነን ቀፃልነት ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ትእምት ኣብ ሕዉየት እዘን ኩባንያታት ዝተመስረተ ምዃኑ ሕብረተሰብ ክግንዘቦ ከምዝግባእን እቲ ቤ/ፅ ምሕባሩ ዕላዊ መርበብ ሓበሬታ ትእምት ፀብፂቡ::