Home ዜና ውሽጢ ዓዲ ትዕዝብቲ:መቐለ ውሕጅ ዝደፍራ ከተማ

ትዕዝብቲ:መቐለ ውሕጅ ዝደፍራ ከተማ

98

—-

መቐለ: ውሕጅ ዝደፍራ ከተማ

መቐለ ክረምቲ ክኣቲ ከሎ ፅቡቕ ስምዒት ኣይስምዓን:: አሸንካይዶ ዘኒቡስ ደበንበን እንተይሉ እውን ስኽፍኽፍ እዩ ዝብላ:: መንገድታታ ምስ ዝናብን ውሑጅን ይሳነዩ እምበር ምስ መንገደኛታት ክረምቲ መፅአ ዝበኣሱ እዮም::

ማፋታት ንሽሙ እምበር ንመሕለፊ ውሑጅ ዝተሰርሑ ኣይመሰሉን:: ውሑጅ መቐለ ከም መካይን ማእኸል መንገዲ ኣራጢጡ እዩ ዝጓዓዝ:: ዝናብ ምስፀሃየ እውን ብእግሪ ኮነ ብተሸክረካሪ ምጉዓዝ ኣፀጋሚ እዩ ::

እቲ ውሑጅ ክሳብ መሊኡ ዝውሕጅ ምፅባይ ዘገድድ ኩነታት ይፍጠር:: ምፅባይ ከም ኣማራፂ ክውስድ ተሓዛዚልካ ድዩ ወይስ ዓበይቲ ኣእማን ብምርጋፅ ንምሕላፍ ምፍታን እዩ ዝምረፅ::

መቐለ ክረምቲ መፀ ውሑጅ ዝደፍራ ምኻኑ ዘመላኽቱ ብዙሓት ቦታታት ኣለውዋ :: ዳርጋ በቢክፍለከተምኡ ዕልቕልቕ ዝበላ መንገድታት ነባሪአን ፈሊጠወን እዩ::

ኣሸንካይዶ ኣጋር ሰብ መካይን ዘይሕልፋ ድልዳያት ብዙሓት እየን:: ንኣብነት ሩባ ገረብ ፀዶ ዝተኸተለ ሰብ ካብ መበገሲኡ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ድልድይ ኣብ ዘተሰርሓሉ ከባቢ ማይ መሊኡ ምርኣይ ኣብ መቐለ ብርቂ ኣይኮነን::

ካብ ዓዲ ሹምዱሑን ናብ ዓይደር ዝወስድ መንገዲ ዘሎ ድልድይ ዝናብ ብዝሰረበ ቁፅሪ ብከታሪ ውሑጅነቱ እዩ ዝፍልጥ:: ካልእ ንእንዳ ጡሮታ ዝወስድ ፊትን ፊትን ሕክምና ዓይኒ ፍፁም ብርሃን ዝርከብ ድልድይ እውን ብማይ ዘዕልቕዕልቕ ከባቢ እዩ::

ኣብ ቀበሌ 17 ነበር ጣብያ ጥዕና ዘሎ መንገዲ መቐለ ውሑጅ ዝደፍራ ከተማ ምኻና ምስክርነት ዝህብ ካልእ ከባቢ እዩ:: እቲ ውሑጅ ውሑጁነቱ ገዲፉ ናብ ቃላይ ዝቕይረሉ ከባቢ እዩ::

ሽዕኡ በቲ ከባቢ ንምሕላፍ ኣሸንካይዶ ፈተነ ክትግበር ንምሕላፍ ምሕሳብ እውን ኣይከኣልን:: መንገዲ ኣስፋልት ምኻኑ ክሳብ ዘዘንግዕ ምሉእ ብምሉእ እዩ ብማይ ዝሸፈን:: ኣብቲ ካባቢ ዘለዉ ገዛውቲ ማይ ውሑጅ ተገዲዱ ዝኣትዮም ዘይኮነስ ብድሌቶም ፈሊጎም ዘእትውዎ ማይ መስኖ እዩ ዝመስል::

እቶም ከምዚ ዘበለ ፀገም ኣሎሞ ክፍትሑ ትፅቢት ትገበርሎም ኣካላት መሰረተ ልምዓት ከተማ እውን ከም ሰቦም እናማረሩ ወይ ከምዘይረኣይዎዶ ይሓልፉ ይኾኑ ኢልካ ግምታት ንምቕማጥ ክትደፍር ዝገበሩ እዮም::

ኣብዝሓ ማፋታት መቐለ እዚ ውሑጅ ምሕላፍ ስርሐን ንምንታይ ገዲፈንኦ ብስሩኸ መንገድታት መቐለ ማፋታት ኣለዎዶ ዝብል ሕቶታት እውን ክትስዕብ ትግደድ::

ኣብቶም ሕዚ ዝስርሑ ዘለዉ መንገድታት ኣስፋልትከ እንታይ ለውጢ ክመፅእ ይኸውን ብምባል ሕቶ ተልዕል ሕቶ መዓዝ ይውዳእ? :

ብካልእ ወገን ድማ ገለ ነባራይ መቐለ ዘውቅስ ነገር ትረኽበሉ:: ዓበየ ነኣሰ ከምኡወን ዝበስበሰን ዘየበስበስን ጓሓፍ ናብ ማፋታት ይድርቢ::

እቲ ውሑጅ ከይሓልፍ ክሳድ ማፋ እናሓተመ ዘሽግር ዘሎ ገለ ነባራይ እቲ ከተማ እዩ:: ዝናብ ብዝመፀ ቁፅሪ ጓሓፍ ናብ ወሑጅ ብምድርባይ ውሑጅ ከም መጉሓፊ ሜላ እዩ ክጥቀመሉ ይረኣይ:: ነዚ ዘይሰናይ ተግባር ዝቃወም ነባራይ ኣይረከበን ወይ ድማ ውሑድ ይኸውን::

መቐለ ወሑጅ ዝደፍራ ከተማ ክትከውን ዝገበራ ዘሎ ነታ ከተማ ዘመሓድራ ኣካል ጥራሕ ዘይኮነስ ነባራይ ምኻኑ ብምግንዛብ ድማ ሕቶ ይቕፅል:: ኣብዚ ክረምቲኸ መቐለ ወሑጅ ዝደፍራ ከተማ ኮይና ክትቅፅል ድያ ወይስ መፍትሒ ክበጀወላ ይኸውን?

#ብመሰረት_ታደሰ

ምስሊ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ