Home ዜና ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ኣብ ሕውየት ትግራይ

ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ኣብ ሕውየት ትግራይ

852

ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ሕውየት ዓውደ ሕርሻ ኣብ ዘምፅኡ ቴክኖሎጅታት ትኹረት ገይሩ ክሰርሕ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ፀዊዑ።

እቲ ኢንስቲትዩት ብወገኑ ኣብ ምዕቃብን ምብዛሕን ቴክኖሎጅታት ማእኸል ገይሩ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ይነጥፍ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ።

ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ካብ ዝነበርኦ 11 ማእኸላት ምርምር መብዛሕትአን ብሓይልታት ፅንተት ከም ዝዓነዋን እተን ዝሓሻ ዝበሃላ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ከምዝርከባ ዋና ዳይሬክተር እቲ ኢንስቲትዩት ዶ/ር ገ/ኣምላኽ በዛብህ ገሊፆም።

ኣብዚ ዓመት ቴክኖሎጅታት ሕርሻ ንምብዛሕን ንምዕቃብን ይስራሕ ከምዘሎን እተን ዝርካበን ውፅኢታት ምርምር ሓረስታይ ንኽርበሐለን ንቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ክነረክብ ኢና ኢሎም እቶም ዋና ዳይሬክተር።

ብሰንኪ ኲናት መብዛሕትአን ማእኸላት ምርምር ሕርሻ ከምዝዓነዋ ኣካያዲ ስራሕ ፕሮግራም ምጥንኻር ስርዓተ ምግቢ ፌደራል ኣይተ ደሳለኝ እሙሩ ኣብሪሆም።

እቶም ዓንዮምን ተሳኢኖምን ዘለዉ ውፅኢታት ምርምር ሕርሻ ናብ ንቡር ንኽምለሱ ንኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ንምድጋፍ ስራሕቲ ተጀሚሮም ምህላዎም እቶም ኣካያዲ ስራሕ ሓቢሮም።

ኣብዚ ዓመት 23 ወረዳታት ትግራይ ብሙሉእን ብኽፋልን ተደሪቐን ከምዝርከባ ዘፍለጡ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዶ/ር እያሱ ኣብርሃ ኣብ ቀለባት ሰብን እንስሳን ንዘጋጥሙ ፀገማት ንኽፍትሑ ተመራመርቲ ብትኹረት ክነጥፉ ምዒዶም።

ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ገፀርን ከተማን ብሕርሻ ተረባሕቲ ንክኾኑ ትልምታቱ ኣመሓይሹ ይነጥፍ ከምዘሎን ነዚኦም ተሓሰብቲ ገይሮም ተመራመርቲ ስራሕቶም ክዓሙ ዶ/ር እያሱ ኣብርሃ ኣተሓሳሲቦም።

ብገ/መስቀል ኪሮስ