Home ዜና ኩነታት ክራማት ትግራይ

ኩነታት ክራማት ትግራይ

48

እዋን ክራማት ዘበነ 2016 ዓ/ም ኣብ ትግራይ ስሩዕን ልዕሊ ስሩዕን ዝናብ ከምዝህልዎ ኢንስቲትዩት ትንበያ ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ኣፍሊጡ።

ኣብቲ ኢንስቲትዩት ኣተሓባባሪ ጉጅለ ክፍሊ ትንበያን ቅድመ መጠንቀቕታን ኣይተ ዳርጌ ፍቃዱ ከም ዝገለፅዎ ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ ወርሒ መስከረም ስሩዕ ዝርገሐ ዝናብ ክህሉ እዩ።

ስሩዕ ክራማት ኣትዩ ክባሃል እንተኾይኑ ንተኸታተልቲ 3 መዓልትታት ዝናብ ክዘንብ እንተኺኢሉ እዩ ዝበሉ ኣይተ ዳርጌ ሓረስቶት ትግራይ ነዚ ተገንዚቦም ቀልጢፎም ናብ ሕርሻዊ ንጥፈታቶም ንክኣትዉ ኣዘኻኺሮም።

ናይ ሎሚ ዘበን ክራማት ምስ ዝሓለፉ ዓመታት እንትነፃፀር ልዑል መጠን ዝናብ ከምዝህልዎ ዘመላኸቱ እቶም ኣተሓባባሪ ኣብ ወርሒ ሓምለን ነሓሰን ልዕሊ ስሩዕ ዝኾነ ዝናብ ክዘንብ ስለ ዝኽእል ብውሕጅ ተጠቃዕቲ ኣብ ዝኾኑ ከባቢታት ዝርከብ ሕብረተሰብ ኣድላይ ዘበለ ቅድመ ጥንቓቐ ክገብሩ ከም ዝግባእ ኣይተ ዳርጌ ፍቓዱ ኣገንዚቦም።

#መርሃዊ_ተስፋይ