Home ዓለምለኻዊ ዜና ውሳነ ገበን ዘ-ሄግ

ውሳነ ገበን ዘ-ሄግ

69

ነበር ሓላፊ ፖሊስ ቲምቡኩ ብገበን ኣንፃር ሰብኣዊነት ጥፍኣተኛ እዩ-ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ዘ-ሄግ፡፡

ኣብ ኔዘርላንድ መሰረቱ ዝገበረ ዓለም ለኸ ቤት ፈርዲ፤ ኣብ ሃገረ ማሊ ዋና ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ቲምቡክቱ ዝነበረ ኣል-ሓሰን ኣግ-ዓብዱል ኣብ ልዕሊ ሰላማዊያን ሰባት ብዝፈፀሞ ገበን ጨፍጫፍ ጥፍኣተኛ ምዃኑ ኣረጋጊፁ፡፡

ዋና ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ቲምብክቱ ኮይኑ ኣብ ዝነበረሉ እዋን፤ ብ2012 ዓ.ም.ፈ ምስ ጉጅለ ኣልቃይዳ ተሓባቢሩ ግብር ራዕዲ ምፍፃሙ ከም ዝተረጋገፀ ዝጠቐሰ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት እንትኾን፤ ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ነቲ ውሳነ ከም ዝነኣደኦ ቢቢሲ ፀብፂቡ፡፡

ህዝቢ ትዋረግ ክፀንት፣ ባህላዊን ሃይማኖታዊን ቅርሲታት ከተማ ቲምቡክቱ ክዓንዉን ዕስላዊ ዓመፅ ሓዊሱ ከበድቲ ስቂያትን ምምዝባልን ክፍፀም ብመሪሕነት ከም ዘገልገለ መሰኻኽር ዓይኒ ከም ዘረድኡ ዝጠቐሰ እቲ ቤት ፍርዲ፤ ኣብ መብዛሕተኦም ዝተኸሰሰሎም ገበናት ጥፍኣተኛ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ኣረጋጊፁ፡፡

ጥፍኣተኛ ተባሂሉ ዝተፈረደሉ ኣል-ሓሰን ኣግ-ዓብዱል፤ ኣብ ቁፅፅር ካብ ዝወዓለሉ እዋን ጀሚሩ ናብ ቤት ፍርዲ ዝተመላለሰ እኳ እንተነበረ፤ ክሳብ ሕዚ ዝኾነ ዓይነት መልሲ ከም ዘይሃበ ቢቢሲ ኣመላኺቱ፡፡

#ብገ/ሄር_ሃይሉ