Home ዜና ውሽጢ ዓዲ ደደቢት ማይክሮፋይናንስን ኣቦ ናይ ገዛ ስራሕቲ ፋይናንስ ውልቀ ማሕበርን ንዝተፈረመ ሰነድ ስምምዕ...

ደደቢት ማይክሮፋይናንስን ኣቦ ናይ ገዛ ስራሕቲ ፋይናንስ ውልቀ ማሕበርን ንዝተፈረመ ሰነድ ስምምዕ ንምንታይ እዩ ሕቶ ኣልዒሉ?

80

ኣብ መንጎ ደደቢት ማይክሮፋይናንስን ኣቦ ናይ ገዛ ስራሕቲ ፋይናንስ ውልቀ ማሕበርን ንዝተፈረመ ሰነድ ስምምዕ ስዒቡ ፦

👉 ኤጀንሲ ልምዓት ኣባይቲ ትግራይ ኣቦ ናይ ገዛ ስራሕቲ ፋይናንስ ውልቀ ማሕበር ሕጋዊ ኣይኮነን ዝብል ሓበሬታ ኣብ ዕላዊ መርበብ ሓበሬትኡ ወዚዑ እዩ።

👉ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ድማ ካብ ፍትሒ ኣካል ሕጋዊ ኣፍልጦ ምስ ዝተወሃበ ትካል እየ ውዕሊ ኣሲረ ክብል ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ዕላዊ ምግባሩ ይዝከር።

👉ንኣቦ ናይ ገዛ ስራሕቲ ፋይናንስ ውልቀ ማሕበር ኣፍልጦ ዝሃበ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ክፍለከተማ ቀዳማይ ወያነ ድማ “እቲ ዝሃብክዎ ሕጋዊ ኣፍልጦ ደጊመ ክሪኦ ብዝብል እግድ ንምንታይ ኣንቢሩ?

👉ቴሌቭዥን ትግራይ ድማ ሕብረተሰብ ኣብቲ ጉዳይ ንፁር ሓበሬታ ክሕዝ ዓሊሙ ኩሎም ተዋሳእቲ ዝኾኑ ኣካላት ኣዘራሪቡ ኣሎ