Home Authors Posts by Editorial Team

Editorial Team

808 POSTS 0 COMMENTS

ምስዋር መረዳእታ ጅምላዊ ጨፍጫፍን መቓብራትን ንፁሃን ተጋሩ

0
ሰበ-ስልጣን ኢትዮጵያ ድሕሪ እቲ ኣብ ሓፈሻዊ ዋዕላ ክፍሊ ምደባ በጀት ሕቡራት ሃገራት ዝገጠሞም ፍሽለት ብግህሰት ኩለንትናዊ መሰላት ከይሕተቱ ካብ ዘለዎም ፍርሕን ራዕድን ተበጊሶም መርትዖ...

ምርግጋፅ ሓለዋ ፀጥታ ከባቢ

0
---------- ሓድነትና ኣጠናኺርና ሰላምን ድሕንነትን ከባቢና ክነረጋግፅ ይግባእ ክብሉ መናእሰይ ክፍለ ከተማ ቀደማይ ወያነ ገሊፆም፡፡   ኣብ ገለገለ ከባቢታት ከተማ መቐለ  ዝርአ  ዘሎ ክትራንን ስርቅን ንምክልካል...

ሰብኣዊ ሓገዝ ንዝተፀገሙ ወገናት

0
ዘርኡ ገብረሊባኖስ ቢዝነስ ጉሩፕ ብልዕሊ 3 ሚልዮን ብር ዘዋግኡ ን1737 ወገናት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣበርኪቱ።ሰገን ሙሴ መሓሪ ተምሃራይ ካልኣይ ክፍሊ እዩ። ዕፅዋ ሰብኣዊ ሓገዝ ፋሽስት...

ብሰንኪ ፋሺስታዊ ጉጅለ ካብ ዓለም ዝተገለለ ህዝቢ ትግራይ

0
ብሰንኪ ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣንቢርዎ ዘሎ ኩለመዳይ ዕፅዋን ክባን ሂወት ብዙሓት ኣብ ሓደጋ ከምዝርከብ ቢቢሲ ፀብፂቡ፡፡ብሰንኪ ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ...

ዕማም ተሓለቕቲ ስቪክ ማሕበራት ትግራይ

0
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ዝፈፀሙ ገበነኛታት ናብ ዓለም ለኸ ሕጊ ቀሪቦም ክሕተቱ ብዝለዓለ ሓላፍነት ከምዝሰርሕ ቤት ፅሕፈት ጥምረት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰል ስቪል ማሕበራት...

ኣብ ምርግጋፅ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ግደ ስቪክ ማሕበራት ትግራይ

0
ጥምረት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰል ስቪል ማሕበራት ትግራይ ምጥያሹ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይበፅሕ ዘሎ ግፍዕን ፅንተትን ብዝተማእኸለ መንገዲ ተፀኒዑን ተሰኒዱን ገበነኛታት ናብ ሕጊ ቀሪቦም...

ሓደጋ ዘንፀላለዎ ተስፋ ሰላም

0
ተስፋ ሰላም ኢትዮጵያ ኣብ ፅልግልግ ከም ዝኣተወ ዘ-ጋርዲያን ፀብፂቡ፡፡ብስርዓት ኢትዮጵያን መንግስቲ ትግራይን ተቐባልነት ረኺቡ ዝነበረ ተስፋ ሰላም ግዚያዊ ተኹሲ ደው ምባል፤ ፋሽስታውያን ሰብኣዊ ሓገዝ...

ምጅማር ስራሕ ጥምረት ተሓለቅቲ ሰብኣዊ መስል ሲቪክ ማሕበራት ትግራይ

0
ጥምረት ተሓለቅቲ ሰብኣዊ መስል ሲቪክ ማሕበራት ትግራይ ብዕሊ ስርሑ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ።እቲ ጥምረት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሑ ዘለው ግፍዕታት ፅንተትን ኣፅኒዑ ብምስናድ ገበነኛታት...

“ናብ ትግራይ ብመካይን ሰብኣዊ ሓገዝ ከእትው ኣይከኣልኩን።” ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዓለም

0
ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዓለም ናብ ትግራይ ብመካይን ሰብኣዊ ሓገዝ ከእትው ከምዘይከኣለ ዕላዊ ገይሩ፡፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኣወጀ ግዚያዊ ተፃብኦ ደው ምባል ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብኣዊ...

ግፍዒ ውለቀ መላኪ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ነበርቲ ጉለምኸዳ

0
ኣቦይ ተስፍኡ ዘውደ ነባራይ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ጣብያ ፍረ ዳሽም እዮም፡፡ እዞም ወላዲ ወሊዶም ዝኸበዱ ዝዘመዱ በዓል ፀጋ ዕድመ እዮም፡፡ኣብ ጉዕዞ ህይወቶም ወግሐ ፀብሐ...