Home ዜና ምረቓ መፅሓፍ ’’ከውሊ ፀሓይ’’

ምረቓ መፅሓፍ ’’ከውሊ ፀሓይ’’

691

ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ግፍዒን በደልን ትዝንቱ’’ ከውሊ ፀሓይ’’ ዝኣርአስታ መፅሓፍ ተመሪቓ ፡፡

እታ መፅሓፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ግፍዕን በደልን ከምኡ እውን እቲ ህዝቢ ዝነበሮ ፅንዓትን ጅግንነትን እተዘንቱ ከምዝኾነት ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ተገሊፁ ፡፡

 ደራሲ እታ መፅሓፍ ጋዜጠኛ መስፍን ገብረትንሳኤ ዛጊድ 10 መፃሕፍቲ ከምዝፅሓፈን ካብተን 10 መፃሕፍቲ ተሓቲማ ንምረቓ በቒዓ ዘላ እዛ ሕዚ ዝተመረቐት ’’ ከውሊ ፀሓይ’’ ዘርእስታ መፅሓፍ ምኻና ገሊፁ ፡፡

እታ መፅሓፍ ’’ ከውሊ ፀሓይ’’ ዝብል ርእስ ዝተውሃበላ ምኽንያት ድማ ህዝቢ ትግራይ ብፈጣሪ ዝተውሃቦ ናይ ምንባር መሰሉ ፀላእቲ 360 ድግሪ ዓፅዮም ብድሮናትን ብሰራዊትን ዝፈፀምዎ ግፍዒን ህዝቢ ትግራይ ዝሰርሖ ጅግንነትን ትሕዝቶ ዝሓዘት ብምኻና እዩ ኢሉ ደራሲ እታ መፅሓፍ ጋዜጠኛ መስፍን ፡፡

ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኸቡ ደረስቲ ብወገኖም ደራሲ መስፍን ኣብ ዕብየት ቋንቋ ትግርኛን ምዕቃብ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይን ዓብይ ተራ ይፃወት አሎ ፤እዛ መፅሓፍ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ በደል ከይድገም መምሓሪት ከምዝኾነትን ብምግላፅ ህዝቢ ትግራይ ታሪኽ ይሰርሕ እምበር ታሪኽ አይፅሕፍን ዝብል ኣባሃሂላ ክንሰብሮ ይግባእ ኢሎም፡፡ 

ዳይሬክተር ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ዶ/ር ዳንኤል ተኽሉ ፀላእቲ ቅድታትን ትልሚታትን ሓንፂፆም ህዝቢ ትግራይ ካብ ገፀ መሬት ንምጥፋእ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈሊጥ ግፍዒ ፈፅሞም እዮም እቲ ግፍዒ ኣብ ምስናድ ድማ ካብ ዝተፅሓፉ ታሪኻዊ መፃሕፍቲ ሓንቲ እዛ ሎሚ ተመሪቓ ዘላ መፅሓፍ እያ ኢሎም ፡፡

#ብበላይ ሽፈራው