Home ዜና ”ንልዕሊ 5 ዓመታት እዚ ዝበሃል ማይ ኣይወቕዐናን ”፦ ሓረስቶት ጣብያ ገብሌን ...

”ንልዕሊ 5 ዓመታት እዚ ዝበሃል ማይ ኣይወቕዐናን ”፦ ሓረስቶት ጣብያ ገብሌን 

276

ቀሺ ኣረጋዊ ካሕሳይን ወ/ሮ ኣበባ ደስታን ነበርቲ ጣብያ ገብሌን ወረዳ ስቡሓ ሳዕሲዕ እንትኾኑ ሓዳር ካብ ዝምስርቱ ልዕሊ 60 ዓመት ዘቁፀሩ ወለዲ እዮም፡፡ እዞም ወለዲ እቲ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ምህርቲ ዝእክብሉ ዝነበረ መሬቶም ኣብዚ ሐዚ እዋን ብሰንኪ ሕፅረት ዝናብ ምህርቲ ክሓፍስሉ ብዘይምኽኣሎም ንጥሜት ተቃሊዖም ኣብ መንበሪ ገዝኦም ዝረኸብናዮም ወገናት እዮም፡፡

ቀሺ ኣረጋይ”ዝረግፍ ይበዝሕ ብጥሜት፣ብሽግር ገንዘብ ይኹን ሰብ ይኹን ኩሉ ሓደ ኮይኑ፤ማይ ዝበሃል ኣይከረመን ኣብዚ ዓዲ” ይብሉ። ወይዘሮ ኣበባ ብወገነን ” ምድሪ ደሪቑ እሲ ህዝብና ፀጊምዎ ጠምይዎ እኒሆ፥ኣይጥሪቱ ኣይንባዕሉ ሸጊርዎ ኣብ ገዛ ተዓፂኻ ሱቕ በቃ ከም ናይሎሚዘበን ዝበለ ጭንቂ ኣነ ገጢሙኒ ኣይፈልጥን ፥ዝዘራእናዮ ህንኩትኢሉ ኣይንገንዘብ ኣይንሰብ ኮይኑ ተሪፉ” ክብላ ዘሎ ከቢድ ፀገም ጥሜት ይገልፅኦ።

ጣብያ ገብሌን ኣብ ወረዳ ስቡሓ ሳዕሲዕ ካብ፡ዝርከባ ጣብያታት ሓንቲ ኮይና ልዕሊ 4000 ህዝቢ ዝነብረላ እያ፡፡ ገለ ነበርቲ ጣብያ ገብሌን ድማ ”ንልዕሊ 5 ዓመታት ዝናብ ብዘይምህላው ንሓደጋ ደርቂ ተቃሊዕና ሕሱም ናብራ ነሕልፍ ኣለና” ብምባል ህይወትና ንምድሓን መንግስታዊን ዘይመንግስታውን ኣካላት ብህፁፅ ክሕግዙና ይግባእ ኢሎም። “ንልዕሊ 5 ዓመት ጥብ ዝብል ማይ ኣይወቐዐናን ኩሉ ይፈልጦ እዩ።

ማይ እውን ካብ ጣብያ ኩማ ስብሓ ትበሃል ብትቦ ስሒብና ንጥቀም ነይርና፥ ግን የለን ሐዚ እቲ መሳርሒ ሻዕብያ ነቒሉ ወሲድዎ “ይብሉ። ወሲኾም ድማ ” እዚ ገባር እዚ ሐዚ ብሰንኪ ጥሜት ኣብ ኣፍ ሞት ፣ጠቕላላ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ጥሜትን ሕማምን እዩ ዝርከብ፥ነዚ ህፁፅ መፍትሒ ክወሃበሉ ይግባእ” ክብሉ ፀዊዖም።

ዋና ኣማሓዳሪ ወረዳ ስቡሓ ሳዕሲዕ መምህር ብርሃነ ኣባይ ብሕፅረት ዝናብ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ንዝኸፍአ ድርቂ ተቃሊዑ ከም ዝርከብን ሰብ ሃፍቲ ፣ዝምልከቶም ኣካላትን ፍታሕ ክገብረሉ ይግባእ ኢሎም፡፡

ሃፍታይ ባህረ