Home ዜና ኣብ ትግራይ ብሔራዊ ፈተና 8ይ ክፍሊ ሰነ 28/10/15 ክወሃብ እዩ።

ኣብ ትግራይ ብሔራዊ ፈተና 8ይ ክፍሊ ሰነ 28/10/15 ክወሃብ እዩ።

639

ኣብ ትግራይ ብሔራዊ ፈተና 8ይ ክፍሊ ሰነ 28/10/15 ክወሃብ እዩ።

ክሳብ ሐዚ ኣብ ትግራይ ፀላኢ ካብ ዝሓዞም ቦታታት ወፃኢ ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኣብ ዝነበራ 75 ወረዳታትን 1007 ኣብያተ ትምህርትን ብሔራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ሮቡዕ ሰነ 28-10-15 ክወሃብ እዩ ክብል ኣብ ኤጀንሲ ምርግጋፅ ሓፈሻዊ ፅሬት ትምህርቲ ትግራይ ዳይሬክተር ምዘና ትምህርትን ብሄራዊ ፈተናን ኣይተ ክንፈ ፍሰሃ ኣፍሊጦም።

ዛጊድ ብዘሎ መረዳእታ ልዕሊ 60 ሽሕ ተምሃራይ ንፈተና ድልው ኮይኑ ይርከብ ዝበሉ ኣይተ ክንፈ ወረቐት ፈተና ድማ ዛጊድ ኣብ ሰለስተ ዞባታት በፂሑ ከምዝርከብ ኣፍሊጡ። ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣብዚ ፈተና ዘይሳተፉ ተምሃሮ ድማ እቲ ዕድል ፈተና ዕፅው ኣይኮነን ዝበለ እዚ ኤጀንሲ ሐዚ ኣብ ኢድ ፀላኢ ኣብ ዝርከቡ ከባብታት ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ እቲ ኸባቢ መንግስቲ ትግራይ ኣብዝተረከበሉ ግዜ ከምዝወሃብን ካብዚ ወፃኢ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ናብ ፈተና ዘይቀረቡ ተምሃሮ ድማ ኣብ 2016 ዓ.ም ከምዝፍተኑ ኣብሪሆም።

ቅድሚ ሕዚ ብብርኪ ትግራይ1525 ኣብያተ ትምህርቲ ንፈተና ተምሃሮአን ድልዋት ይገብራ ከም ዝነበራ ዝገለፀ እቲ ኤጀንሲ ብሰንኪ እቲ ጀኖሳይድ ኲናትን ወረራርን ኣብዚ ሐዚ እዋን 1007 ኣብያተ ትምህርቲ ጥራሕ ተምሃረኦን ንብሄራዊ ፈተና ድልዋት ኮይነን ይርከባ። እተን ዝተረፋ 518 ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ዛጊድ ኣብ ትሕቲ ፀላጺ ከምዝርከባ ኤጀንሲ ምርግጋፅ ሓፈሻዊ ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ትግራይ ኣፍሊጡ።