Home ዜና ደብዳብ ከቢድ ብረት ከተማ ዓዲግራት

ደብዳብ ከቢድ ብረት ከተማ ዓዲግራት

5925

ጉጅለ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሎሚ ዕለት 19 ጥቅምቲ 2015 ዓ/ም ስዓት 4:00 ንጉሆ  ኣብ ከተማ ዓዲ ግራት  ኣብ ልዕሊ መንበሪ ሰላማውያን ብዝፈፀምዎ ፋሽስታዊ ደብዳብ ከቢድ ብረት ክሳብ ሕዚ ክልተህፃናት ዝርከብዎም 5 ሰባት እንትሞቱ ብርክት ዝበሉ ሰባት ድማ ከቢድ ኣካል ጉድኣት በፂሑ።

ካብ ሞንጎ ዝሞቱ ድማ ካብ ሑምራ ትፍናቒላ ኣብ ምዕቆቢ ስደትኛታት ተዓቂባ ዝነበረት ትርክቦም።