Home Authors Posts by weyante buzuneh

weyante buzuneh

36 POSTS 0 COMMENTS

ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ልዕሊ 300 ተምሃሮ ትምህርቶም ኣቋሪፆም።

---- ኤፍሬም ዘካርያስ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሽረ እንዳ ስላሰ ፥ ተምሃራይ 11 ክፍሊ እዩ። ዝመሃረሉ ዝነበረ ህንፃታት ፤ ተፈናቐልቲ ወገናት ተዓቂቦምሉ ብምህላዎም ኣብ...

ዉዕሊ ፕሪቶርያ ክፍፀም ኣደራደርቲ ኣካላት ግቦኦም ክፍፅሙ ይግባእ ፡ ኣመራርሓ ሓይልታት...

ዉዕሊ ፕሪቶርያ ክፍፀም ኣደራደርቲ ኣካላት ግቦኦም ክፍፅሙ ይግባእ ፡ ኣመራርሓ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ልዕሊ 15 ኣዋርሕ ኣቑፂሩ ዘሎ ዉዕሊ ፕሪቶርያ ብሙሉእነት ክትግበር ኣደራደርቲ ኣካላት ሓላፍነቶም...

ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ምስ መድረግቲ ኣካላት መንቀሊ ፍልሰት ሰብ ሞያ...

ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ ምርምር ጥዕና ትግራይን ዩኒቨርስቲታ መቀለ፣ዓዲ ግራትን ኣኽሱምን ብሓባር ብምዃን መንቀሊ ፍልሰት ሰብ ሞያ ጥዕና ብምንፃር ስርዓተ ጥዕና ትግራይ ናብ ንቡር...

ኪሳራታትን መኽሰብን  ኵናት ዓድዋ

ኪሳራታትን መኽሰብን  ኵናት ዓድዋ ውግእ ዓወት ዓድዋ ዝተዓወተ ብዋናነት ብዕጡቃት ዘይዕጡቃትን ሓርበኛታት ተጋሩ ንዕኡ ብዝመርሑ ዝነበሩ ጀጋኑ እኒ በዓል ራእሲ ኣሉላን ኮይኑ ከም ድልየት ሓርበኛታት...

 ዉዕሊ ፕሪቶርያ ካብ ክልቲኦም ተደራደርቲ ኣካላት ወፅዩ ብሕብረት ኣፍሪካ ክምራሕ ተወሲኑ...

      ኣብ ሞንጎ መንግስቲ ፌደራልን ህወሓትን ተፈሪሙ ልዕሊ 15 ኣዋርሕ ኣቑፂሩ ዘሎ ዉዕሊ ፕሪቶርያ ኣብ ኣፈፃፅምኡ የጋጥሙ ዘለዉ ፖለቲካዊ ሕልኽላኻት ንምፍታሕ ካብ ክልቲኦም ተደራደርቲ...

መንሽሮ ጫፍ በሪ ማህፀን

መንሽሮ ጫፍ በሪ ማህፀን ብደረጃ ዓለም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብቀታልነቱ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ዝስራዕ እዩ፡፡ ኣብ 2020 ኣብ ዓለም ብገምጋም 604 000 ሓደስቲ ሕሙማትን...

መንሽሮ ዓይኒ

መንሽሮ ዓይኒ ኣብ ውሽጢ ኵዕሶ ዓይኒ ኣብ ዝርከቡ ዋህዮታትን ኣብ ቀረባ ዝርከቡ መዋቕራትን ከም ሽፋን ዓይንን ቱቦታት ንብዓትን ዝርከቡ ዋህዮታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ምስ...

መረረት ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣብ ምኽፋል ሒሳብ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ  

ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣብ ምኽፋል  ሒሳብ ግልጋሎት ሓይሊ ኤልክትሪክ የጋጥሞም ብዘሎ ፀገማት መረረቶም ብምግላፅ ነቲ ዘሎ ፀገም ብዝምልከቶ አካል ቅልጡፍ መፍትሒ ክግበረሉ ፀዊዖም፡፡ ነቲ ዘሎ...

”ሓዱሽ ሃገራዊ መለለዪ መንነት ፣ ትግራይ ዘይተሳተፈትሉ ኣዋጅ ስለዝኾነ ረብሓን ጕድኣትን...

 ሕጋዊ መለለዪ መንነት ብምዕዳል ውሑስ ምንቅስቓስን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምሕላውን ኢኰኖሚያዊ ዕድል ተጋሩ ምስፋሕን ዝዓለመ መድረኽ ተሳሊጡ።  ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ጄኖሳይድ ስዒቡ ናብ ሱዳን...

ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ መኸተ ንዝፀንሑ ተጋደልትን ጉድኣት ኲናትን ቀዳምነት ዕድል...

ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ መኸተ ንዝፀንሑ ተጋደልትን ጉድኣት ኲናትን ቀዳምነት ዕድል ስራሕ ምሃብ ትካላት ውልቀ ክኸተልዎ ዘለዎም ኣንፈት ክኸውን ይግባእ ኢሉ ኣብ ምፍራይ ኦክስጅን...