Home ዜና ኣገልግሎት ምጽራይ ነተጉቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይን ዶባዊ ከባቢታትን ክዋፈር ተፈቒዱሉ።

ኣገልግሎት ምጽራይ ነተጉቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይን ዶባዊ ከባቢታትን ክዋፈር ተፈቒዱሉ።

585

መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ነታጒን ካልእ ተረፍ ኣፅዋርን ናይ ምእላይ ዕማም ዝተዋህቦ ኣገልግሎት ምፅራይ ነተጉቲ ሕቡራት ሃገራት (UNMAS) ብቐንዱ ኣብ ትግራይን ኩናት ዝተኻየደሉ ዶባት ሰሜን ኢትዮጵያን ክዋፈር ፍቓድ ሂቡ።

ብመሰረት ሓበሬታ ሕብረት ኣፍሪቃ፡ ኣገልግሎት ምጽራይ ነተጉቲ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ትግራይ ካልኦት ኲናት ዝተኻየደሎም ብኲናት ዝተሃስየ ከባቢታት ዝርከብ ከባቢታት ነታጒን ካልእ ዘይተፈንጀረ ተረፍ ኣፅዋርን ኣብ ነበርቲ ጉድኣት የብጽሕ ብምህላዉ ንምፅራይ ስልጣን ተዋሂብዎ ኣሎ፡

ኣኼባ ናይቲ ንኣተገባብራ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ዝከታተል ሓባራዊ ኮሚቴ መንግስቲ ፌደራል፣ህወሓትን ሕብረት ኣፍሪቃን ረቡዕ 16 ግንቦት 2015 ዓ.ም. ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ መደምደምታ እቲ ኣኼባ ዝነበረ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይን ካልኦት ብኲናት ዝተሃስዩ ከባቢታትን ኣገልግሎት ስጉምቲ ነተጉቲ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ከምዘፅደቐ ገሊፆም።

ኣብ ትግራይን ካልኦት ኩናት ዝተኻየደሎም ከባቢታት ኢትዮጵያን ነበርቲ ብፍላይ ድማ ንህፃናት ሞትን መጉዳእትን የብፅሑ ከምዘለዉ ሓበሬታታት ይሕብሩ።

ንኣብነት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተገበረ ዳህሳስ ኣብ ብርክት ዝበላ ኣብያተ ትምህርቲ ብርክት ዝበሉ ነተጉትን ቅሪት ኣፅዋራት ኲናትን ከም ዝተረኸቡ ኣፍሊጡ።

“እቲ ሓባራዊ ኮሚቴ ኣገልግሎት ምፅራይ ነተጉቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምውፋር ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቓድ ብምርካቡ ንኢዱ ኣብቶም ኲናት ዝተኻየደሎም ከባቢታት ነተጉቲ ንምዉጋድን ዝተጎድኡ ህዝብታት ናብርኦምን ሰብኣዊ ክብሮምን ንምሕላዉ ኢሉ እዉን ናብ መደበኛ ናብርኦም ክምለሱ እቲ ሓበራዊ ኮሚቴ ምስ ኣገልግሎት ምፅራይ ነተጉቲ ዉድብ ሕቡራት ሃገራት ብቅርበት ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ።

ኣገልግሎት ምፅራይ ነተጉቲ ዉድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቀረባ መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ፅሕፈት ከፊቱ መቐመጢኡ ኣብ መቐለ ብምግባር ኣብ ኩሎም ኩናት ዝተኻየደሎም ከባቢታት ነተጉቲን ቅሪት ኣፅዋርን ናይ ምፅራይ ስራሕቱ ከም ዝዉግን ዝፀብፀበ ድማ ሪፖርትር ኢዩ።

ኣገልግሎት ስጉምቲ ነተጉቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ፅሕፈት ከፊቱ ኣብ ኩሉ እቲ ኲናት ዝተኻየደሉ ከባቢታት ሓላፍነቱ ንምፍፃም ከምዝዋፈር እቲ ሪፖርተር ዝረኸቦ ሓበሬታ የመላኽት።

ሕብረት ኣፍሪቃ ኣፈፃፅማ ስምምዕ ሰላም ንምክትታልን ንምርግጋፅን ዝተመስረተ ኮሚቴ መራሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሮም ወተሃደራዊ ኣታሼታት ኤምባሲታት ወፃኢ ኣብ ዝተረኸብሉ ዛጊድ ዘካየዶ ስራሕቲ ዝምልከት ፀብፃብ ኣቕሪቡ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ከተማ መቐለ።

ነቲ ጸብጻብ ዘቕረበ ናይጀርያዊ ጀነራል ስቲቨን ረዳኒ፡ ኣገልግሎት ስጉምቲ ነተጉቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብኲናት ዝተሃስየ ከባቢታት ክሰርሕ ፍቓድ ከምዝረኸበ ብምጥቃስ፡ ሓጎሱ ገሊጾም።

“ከም ወተሃደራዊ ክኢላ መጠን፡ ደቂ ትግራይ ናብ ቤት ትምህርቲ ተመሊሶም ሓረስቶት ሕርሻኦም ክቕጽሉ እንከለዉ፡ ሓደጋ ምውዳቕ ነታጒን መቃጸሊ ኣጽዋርን ከይገጥሞም ቅልጡፍ ቆላሕታ ዘድልዮ ከባቢ ኮይኑ ይስምዓኒ” ይብል ኢሉ.

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ፣ ኣብቲ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ፣ ኣብ መስርሕ ትምህርቲ ሙሉእ ብሙሉእ ዳግም ምጅማር ትምህርቲ ትግራይ ንምዕዋት፣ ምፍቃድ ቀዳምነት ዝወሃቦ ጉዳይ ምዃኑ ገሊፆም እቶም ተመዛበልቲ ናብ ዓድታቶም ተመሊሶም፡ ነተን ተመዛበልቲ ዝመልኣ ኣብያተ ትምህርቲ ሓራ የውጽኣ፡ ነተን ኣብያተ ትምህርትን ከባቢኡን ድማ ካብ ነታጒ የጽርየን።

ነዚ ንምግባር ግን ከባቢታት ትግራይ ካብ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ንኸይወፅኡ ከቢድ ከምዝኸውን ገሊፆም። ኣቶ ጌታቸው ብመሰረት እቲ ስምምዕ መንግስቲ ፌደራል ንምውጻእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ከምዝወደበ ዝገለጸ ኣቶ ጌታቸው ግን ሕጂ’ውን ብሰራዊት ኤርትራ ዝተታሕዘ ከባቢታት ከምዘሎ ገሊጹ።

ኣቶ ጌታቸው፡ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ብሰራዊት ኤርትራ ዝቆጻጸሮ ከባቢታት ትግራይ ደረት ኣልቦ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዛት ከምዘይረበሸ፡ ዋላ’ውን እቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተመስረተ ኮሚቴ ንኣተገባብራ ስምምዕ ሰላም ንምክትታልን ንምርግጋጽን ከምዝተኸልከለ ገሊጹ። ሰራዊት ኤርትራ ናብዞም ከባቢታት ካብ ምብጻሕ።