Home ዜና ወራሪ ስርዓት ኢሳያስ ብሰሜን ምዕራብ ዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ብጅግና ሰራዊት ትግራይ ፈሺሉ

ወራሪ ስርዓት ኢሳያስ ብሰሜን ምዕራብ ዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ብጅግና ሰራዊት ትግራይ ፈሺሉ

1814
0

ወራርን ፋሽሽታውን ስርዓት ኢሳያስ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ወያኔ መሬትን ባሕርን ኤርትራ ንምውራር ወሲኑ እዩ፣ ተጋሩ ሕነ ንምፍዳይ መጥቃዕቲ ክጅምሩ እዮም ብዝብል በታ ትማሊ “Game Over” ዝበለት መልሓሱ ሎሚ ጠፋእኹ እናበለ ህዝቢ ኤርትራን ማሕበረሰብ ዓለምን እናደንቆረ ቀንዩ እዩ፡፡

እንተኾነ ግን ብሓደ ገፅ ይመፁኒ ኣለዉ በቲ ካሊእ ገፅ ድማ ፃሕታሪ ኣመሉ ብተደጋጋሚ ክረአ ፀኒሑ እዩ፡፡ ናይ’ዚ መቐፀልታ ዝኾነ ብዕለት 16 ጉንበት 2014 ዓ/ም ኣብ ከባቢ ዓዲ-ኣውዓላ ኣብ መንጎ ሕረትን ዓዲ ኣምሓረን ዝርከብ ገዛ ጊሌ ዝበሃል ፍሉይ ቦታ ኣጥቂዑ ንምሓዝ ናይ መበል 57 ክፍለ ሰራዊት ክልተ ብርጌድ ናይ መበል 21 ክፍለ-ሰራዊት ሓደ ቦጠሎኒ ሓይሊ ብምስላፍ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና መጥቃዕቲ ከፊቱ እዩ፡፡

ጅግና ሰራዊትና ነዚ ብትዕቢት ተወሳኺ መሬት ትግራይ ክጎብጥ ዝመፀ ሓይሊ ፀላኢ ብምክልኻልን ብፀረ መጥቃዕትን ወቂዑ፣ ፀላኢ ሰቡን ንብረቱን ራሕሪሑ ናብ’ቲ ዝኸደዐቶ ጉድጓድ ተመሊሱ ክኣቱ ገይርዎ ኣሎ፡፡
ኣብ’ዚ ውግእ ሓደ ብርጌድ ኣዛዚ፣ ሰለስተ ኣዘዝቲ ቦጦሎኒ ዝርከብዎም 120 ዝሞቱ 195 ቁሱላት 4 ድማ ተማሪኾም ኣለዉ፡፡ 1 ድሽቃ 5 መራኸቢ ሬድዮ ሓዊሱ ብርክት ዝበለ ኣፅዋር ዕጥቅን ተተኳስን ተመንዚዑ ኣሎ፡፡

እዚ ኣራዊት ስርዓት ድሕሪ ዝበፅሖ ውቅዒት ብዕለት 20ን 21ን ጉንበት 2014 ዓ/ም ንክልተ መዓልቲ ብኸቢድ ብረት ንከተማ ሸራሮ ደብዲቡ ኣሎ፡፡ ለገስቲ ዓለምለኸ ትካላት ብኣካል ኣብ ዝነበርሉ ካብ ምዕራብ ትግራይ ብሰንኪ ፋሽሽታውያንን ወረርትን መረበቱ ገዲፉ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን እግሪ ፅላልን ተፀሊሉ ዝርከብ ህዝብን ነባሪ ከተማ ሸራሮን ብምድብዳብ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ወገናት ጉድኣት ኣብፂሑ ኣሎ፡፡

እዚ ብዘይጎንፅን ደም ምፍሳስን ክነብር ዘይኽእል ናይ’ዚ ዞባ ፍልፍል ጥፍኣትን ህውከትን ዝኾነ ሓይሊ ማሕበረሰብ ዓለም ይኣክል ክብሎ ዝግባእ ግዜ ዝረፈደ እኳ እንተኾነ ኣይመሰየን። ግን ሕዚ እውን ጎቢጡ ካብ ዝሓዞ መሬት ትግራይ ብዘይዋዓል ሕደር ለቂቁ ክወፅእን በቢመዓልቱ ዝፍፅሞ ዘሎ ግፍዒ ይኣክል ክበሃልን ይግባእ፡፡

እዚ እንተዘይኮይኑ ህዝቢ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ስቃይ ህዝብና ክውስኽ መዓልቲ ክናዋሕ ዘይንፈቅድ ምኻናን ኩሉ ክፈልጥ ይግባእ፡፡

ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ
22 ጉንበት 2014 ዓ/ም
ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቅዕልፅምና
ትግራይ ትስዕር!

Previous articleታሪኽን ስቓይን ኣክሱማዊት ክንፈ
Next articleኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 5.1 ሚልዮን ህዝቢ ብምምዝባል ዝኸፍአት ሃገር ኮይና፡፡