Home ዜና ወታደራዊ ጥምረት ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ /ኔቶ/ ኣብ ሜዲተራኒያን ባሕሪ ወታደራዊ ልምምድ...

ወታደራዊ ጥምረት ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ /ኔቶ/ ኣብ ሜዲተራኒያን ባሕሪ ወታደራዊ ልምምድ ከካይድ ምዃኑ ኣፍሊጡ።

436

እቲ ጥምረት ኣብ ከባቢ ባሕሪ ሜዲተራኒያን ክምዕብሉ ዝጅመሩ ዘለው ሓደገኛታት ኩነታት ንምምካት ዘኽእል ኩለመዳያዊ ወታደራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ከም ዘካይድ ዕላዊ ዝገበረ መግለፂ ወታደራዊ ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ፤ ድሕንነት  መስመር ንግዲ እቲ ከባቢ ምሕላው ኣድላይ ምዃኑ ገሊፁ፡፡

ማያዊ ንግዳዊ መስመር ባሕሪ መዲትራኒያን ቁልፊ መመሓላለፊ ንግዲ ዓበይቲ ሃገራት ዓለምና ምዃኑ ዘረጋገፀ እቲ መግለፂ፤ መስመር ሚያዊ ንግዲ ሜዲተራኒያን ምሕላው ድማ ውሕስና ንግዳዊ ምንቅስቓስ እቲ መስመር ምሕላው ኢዩ ኢልዎ፡፡

ካብ ኣርባዕተ ኣባል ሃገራት ኔቶ ዝተኣኻኸባ 7 መራኽብ ውግእ ከም ዝሳተፋሉ ዕላዊ ገይሩ ዘሎ መግለፂ ኔቶ እቲ ልምምድ ኣብ ኽልተ ወታደራዊ ጉጅለታት ተኸፊሉ ከም ዝካየድ ተፈሊጡ ኣሎ፡፡

መስመር ንግዲ ባሕሪ ሜዲተራኒያን ካብ ካልኦት መስመራት ብዝተፈለየ ብርክት ዝበላ መራኽብ ንግዲ ይመሓላለፋሉ እየን፡፡ ድሕንነት እዚ መስመር እንተዘይተሓልዩ ውሑስ ንግዲ ኣይህሉን ዝበለ መግለፂ ኔቶ፤ ትኹረት ልምምዶም ድማ ውሕስነት ንግዲ እቲ ዞባ ምርግጋእ ምዃኑ ኣመላኺቱ፡፡

መራኽብ ኲናት ቱርኪ፣ ጣልያን፣ እንግሊዝን ኣሜሪካን ዝሳተፋሉ ወታደራዊ ልምምድ ባሕሪ ሜዲተራኒያን ፤ ካብ ባሕሪ ናብ ባሕሪ ካብ ኣየር ናብ ባሕሪ ዝውንጨፉ ኣፅዋራት ተኸላኺልካ ድሕንንት ንግዳዊ መራኽብ ንምሕላው ዘኽእል ፈታኒ ወታደራዊ ልምምድ ምዃኑ ተገሊፁ፡፡

ብገ/ሄር ሃይሉ