Home ዜና ውድድር ወይዘሪት ኣሸንዳ 2015 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ።

ውድድር ወይዘሪት ኣሸንዳ 2015 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ።

670

እቲ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ በቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ጆኖሳይድ ዝበፀሐን ከቢድ በሰላን ነዚ በዲሀን ክብርታተን ንምዕቃብ ዝገብርኦ ዘለዋ ፅንዓት፣ ሓቦን ተስፋን ዝተመልኦ ቃልሲ ዘርኢ ተዋስኦ ብምቕራብ እዩ ተጀሚሩ።

ኣብቲ ብምትሕብባር ኢትዮ-ግላመርን ቴሌቭዥን ትግራይን ዝተዳለወ ውድድር ወይዘሪት ኣሸንዳ ናይ ክብሪ ጋሻ ኮይኖም ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶ/ር ኣፅብሃ ገ/እግዚኣብሄር እዚ ዘለናሉ እዋን ኣብ ከቢድ ማሕበራዊ ፀገማት ምዃኑ ኩሉ ዝግንዘቦ እዩ፤ እንተኾነ ነዚ ማሕበረሰባዊ በሰላ ክብርታትና ኣብ ምዕቃብ ክድርተና የብሉን ኢሎም።

እዚ ውድድር ፅባቐ ኣብ ኩነታት ከምዘለና ከርኢ ብምሕሳብ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ኣዴታትና፣ ኣሕዋትናን ዋዕሮታትና ተደጊሱና ዝነበረ መከራ በዚ ጥበብ እዚ ንክገልፀኦ ብምዕላም እዩ ኢሎም።

ጥበብ ተጋሩ ንምዕቃብ ኩሉ ትግራዋይ ክንቀሳቐስን እዘን ዋዕሮ ደቀንስትዮ ድማ ጥበባዊ ብዝኾነ መንገዲ ዘሕለፍናዮም ፀገማትን መፃኢ ብሩህ ተስፋናን ዘርእያሉ ከምዝኸውን ዶ/ር ኣፅብሃ ኣረዲኦም።

ኣብቲ ውድድር 30 ደቂ ኣንስትዮ ብባህላውን ዘመናውን ኣልባሳትን ምርኢትን ዘካየዳ እንትኾን ብመሰረት ነቲ ውድድር ብዳያኑ ዝተውሃወ ውፅኢት ድማ መኣዛ ሙሩፅ ወይዘሪት ኣሸንዳ 2015 ዓ/ም ኮይና ተዓዊታ። ሳምራዊት ገብረስላሴ ህሊና ዳዊትን ድማ 2ይን 3ይን ወይዘራዝር ኮይነን ተሓሪየን።

ነተን ወይዘራዝር ንቀዳመይቲ 100 ሽሕ፣ 2ይቲ 80 ሽሕ፣ ን3ይቲ ድማ 60 ሽሕ ቅርሺ ካብ ብዓል ሃፍቲ ኣይተ ዘርኡ ገብረሊባኖስ ሽልማት ተበርኪቱለን።

ሃይለሚካኤል ገሰሰ