Home ዜና ዘተ ኣብ ምስፍሕፋሕ ፕላን ከተማታት

ዘተ ኣብ ምስፍሕፋሕ ፕላን ከተማታት

338

ዝዓነወ መሰረተ ልምዓት ንምህናፅን ጠጠው ኢሉ ዝፀንሐ ምስፍሕፍሕ ፕላን ከማታት ትግራይ መሊስካ ንምጅማርን ሓበራዊ ፃዕሪ ይሓትት- ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ዝተወከሉ ኣጋይሽ ኣብ ምስፍሕፍሕ ፕላን ከተማታት ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ መቐለ ሓበራዊ መድረኽ ተሳሊጡ፡፡

ነቲ መድረኽ ዝኸፈቱ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ብዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ስዒቡ ኩሎም መሰረተ ልምዓት ብምዕናዎምን ጠጠው ኢሉ ዝፀንሐ ምስፍሕፍሕ ፕላን ከማታት ትግራይ መሊስካ ንምህናፅን ንምጅማርን ሓበራዊ ፃዕሪ ከም ዝሓትት ገሊፆም፡፡

ሚኒስተር ሚኒስትሪ ልምዓት ከተማን መሰረተ ልምዓትን ፌዴራል ኣይተ ፈንታ ደጄኔ ብወገኖም እዚ ልወውጥ ተምክሮ ዘለው ጥንካረታት ክሰፍሑን ክፍተታት ድማ ንምስትኽኻል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊፆም፡፡ ኣብ ምስፍሕፍሕ ፕላን ከተማታት ብሉፃት ልምድታት ብምውሳድ ኣፍሪካዊ መንነትን ባህልን ብዝጠናኽር መልክዑ ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ሚኒስትሪ ከተማን ምሕደራ መሬትን ልምዓትን ዩጓንዳ ኦቢጋ ካንያ ።

ዶ/ር ከሳቴ እሰተዝያ ኣብ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ትግራይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ፕላን ከተማ እንትኾኑ ኣይተ ሃይለ ፍስሃ ድማ ኣብ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣተሓባባሪ ምሃብ ፍቓድን ህንፀትን ኮይኖም ከተማ መቐለ ቅድሚ ኩናት ዝነበሩ 5 ዓመታት ዝሐሸ ኣፈፃፅማ ብምምዝጋባ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ልምዲ ንምውሳድ ከምዝመፁ ብምግላፅ እዚ ድማ ኣብ ምስፍሕፋሕ ልምዓት ከተማ ዝሓሸ ልምዲ ዝርከበሉ ከም ዝኾነ ገሊፆም፡፡

ብሃፍታይ ባህረ