Home ዜና “ዝፀዓርክሉ ፍረ እናራኣኹ ናይ ፅባሕ  ጉዕዞይ ብሩህ እዩ”  ሓረስታይ ትግራይ

“ዝፀዓርክሉ ፍረ እናራኣኹ ናይ ፅባሕ  ጉዕዞይ ብሩህ እዩ”  ሓረስታይ ትግራይ

1137
0

ሓረስታይ ተስፋኪሮስ ግርማፅዮን ይባሃል። ነባሪ ከተማ መቐለ እዩ። ንብዙሓት እዋናት መእለይ ጓሓፋት ዝነበረ መሬት፣ ልዕሊ 4 ሽሕ ብያጆ ሓመድ ብምምላእ ክባን ዕፅዋን ከይበገሮ ናብራኡ ይመርሕ ኣሎ።

ሓረስታይ ተስፋኪሮስ ዓርሱ ካብ ምኽኣል ብተወሳኺ ልዕሊ 8 ኩንታል ምሩፅ ዘርኢ ን 20 ገባራት ኣለቒሑ።

ዘለናሉ እዋን እዋን ክራማት እዩ። ሓረስታይ ግራቱ ሓሪሱን ኣለሳሊሱን ማእቶቱ ንምድንፋዕ ዝረባረበሉ እዋን ክራማት ሓረስታይ ተስፋኪሮስ ግርማፅዮን  መራሒ ስድራን  ኣቦ 6 ቆልዑን እዩ።

እዚ ሓረስታይ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት መእለይ ጓሓፍ ፣ ውሕጅ መውረድን ማይ መዕቖርን ዝነበረ ቦታ ልዕሊ 4 ሽሕ ብያጆ መኪና ሓመድ ብምምላእ ናብ ተሓራሲ መሬት ብምልዋጥ፣ ባህላዊ ዱኽዕን ኮምፖስትን ብምጥቓም ናብራኡ ይመርሕ ከም ዝነበረ ይዛረብ።

ኣብዚ ሐዚ  እዋን ድማ ብዕፅዋን ክባን ፀላእቲ ከይተሰኾነ፣ ዘበነ ምህርቲ 2014/2015 ዓ/ም ንምድንፋዕ ፣ ግራቱ ካብ ምሕራስን ምልስላስን ብዝሰገረ ዓቒርዎ ዝፀንሐ ምሩፅ ዘርኢ ንካልኦት ሓረስቶት እውን ልዕሊ 8 ኩንታል ምሩፅ ዘርኢ ከም ዘከፋፈለ ኣረዲኡ። ኮይኑ ግና ይብል ሓረስታይ ተስፋኪሮስ ዋላ እኳ ገለገለ ሓረስቶት ዘበናዊ እታወታት ሕርሻ ብምፅባይ ፣ መሬትና ኣሪጉ  እዩ ብዝብል ዕብራ ምኽንያት፣ መሬቶም የባድሙ እንተሃለው ኣነ ግና ባህላዊ ድኽዒን ኮምፖስትን ብምድላው ተረባሒ ይኸውን ኣለኹ ኢሉ።

በዓል ሞያ ኪኢላ ሕርሻ ክ/ከተማ ሓወልቲ መንእሰይ ሃፍቶም ይትባረክ ብወገኑ ሓረስታይ ተስፋኪሮስ ዝገበሮ ሰናይ ተግባር ኩሉ ሓረስታይ ኣሰሩ ክስዕብ ይግባእ ኢሉ።

                                            መርሃዊ ተስፋይ

Previous articleምኽልካል ሰብኣዊ ሓገዝ
Next articleምዕፃው ግልጋሎት ኣብያተ ክርስትያን ትግራይ