Home ዜና ደጀንነት ነበርቲ ወረዳ ኦፍላ

ደጀንነት ነበርቲ ወረዳ ኦፍላ

886

ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክባን ዕፅዋን ኮይኑ መርኣያ ትዕግስቲ߹ ፅንዓት ߹ ጅግንነትን ሰዓራይነትን ከምዝኾነ ኣብቲ ዘካይዶ ዘሎ ህዝባዊ ኲናት ደጀን ኮይኖም ህይወቶም߹ ግዚኦም߹ ጥሪቶምን ሕልንኦምን ንቓልሲ ዘወፍዩ ዘለዉ ነበርቲ ወረዳ ኦፍላ ገሊፆም።