Home Blog Page 121
ወይዘሮ ለተሚካኤል ግደይ ትበሃል ኣብ ወረዳ ጉለመኸዳ ከተማ ፋፂ ትነብር ኣዶ ሰለሰተ ቆልዑ እያ፡፡ እዛ ኣዶ ኣብ ስራሕ መንግስቲ ተቆፂራ ወርሓዊ መሃያ እናተቐበለት ምዕሩይ ህይወት ትመርሕ ነይራ፡፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ብሰንኪ #ወረርቲ ሓይልታት ዝፍፅምዎ ዘለዉ ክባን ዕፅዋን ሃብና...

ዕፅዋ መድሓኒት

ነበርቲ ጉለመኸዳ ኣይተ ሰሎሞን ተስፋይን ወይዘሮ ዮርዳኖስ ተስፋይን ኣብ ስራሕ መንግስቲ ተቖፂሮም ህይወቶምን ህይወት ስድርኦምን ዘመሓድሩ ዝነበሩ ተጠቀምቲ #መድሓኒት ሕዱር ሕማም እዮም፡፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ብሰንኪ ፋሽስታውያንን ወረርትን ሓይልታት ዝፈፀምዎን ዝፍፅምዎ ዘለው #ክባን #ዕፅዋን ዝጥቀሙዎ ዝነበሩ መድሓኒት ስኢኖም...
ህዝቢታት #ትግራይን #ዓፋርን ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዘይብተኽ ታርኻዊ ምትእስሳር ዘለዎ ስጡም ምሕዝነት ከምዘኮነ ተወከልቲ ክልትኦም ህዝቢታት ኣብ ዘካየድዎ መድረኽ ዘተ ሓቢሮም፡፡ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ራያ ዓዘቦን ወጀራትን ዝርከቡ ህዝቢ ትግራይን ዓፋርን ብማሕበራዊን ባህላዊን ጉዳያት ንዘመናት ዝተኣሳሰረ ህዝቢ እዩ ክብሉ እውን...
ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዳቪድ ሳተርፊልድ ቁልፊ ዋኒን ኣሜሪካ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ንምብፃሕ ከምዝኾነ ሓቢሮም ፡፡ካብ ዝሸየሙ ንሳልሳይ ግዜ ጉዳይ ኢትዮጵያ ሒዞም ዝተመላለሱ ኣብ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪካ ዴቪድ ሳተርፊልድ ቁልፊ ዕማም ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ...
እቲ ሐዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዓዊ ተግባር #መራሕቲ ሃይማኖት ኢና ዝብሉ ሃሳዉያን ንዓመታት ዝዘርእዎ ፅልኢ እዩ ክብሉ ሊቃዉንቲ ኣቦታት ትግራይ ተዛሪቦም፡፡እዚ ድማ ኣሰር እቶም ሓቂ ሒዞም ድምፂ ህዝቦም ዝኾኑ ብፁእ #ወቅዱስ ኣቡነ #ማትያስ ተኸቲልና ኣብ ልዕሊ...

ትርፈይ

እዋኑ ወርሒ #ሕዳር 2013 ዓ/ም እዩ ነይሩ፡፡ኣብቲ እዋን ፋሺስት ምምሕዳር ኣራት ኪሎን መላፍንቱን ኣብ ትግራይ ወራር ኣካይዶም ኣብ ልዕሊ እቲ ኽቡር ህዝቢ ዘርኢ ናይ ምፅናት ተግባር ፈፂሞም፡፡እቶም ህዝቢ ትግራይ ካብ ምድረ-ገፅ ንምጥፋእ ስሉስ #ሰይጣናዊ ኪዳን ኣሲሮም ካብ ክላሽ ኽሳብ...
ዩንቨርስቲ ኣክሱም #ገድሊ ምርምርን ምዕባለን ንውሕሰት #ትግራይ ዝብል ኣወዳድባ ብምጥያሽ ኣብ ከባቢ ብቐሊሉ ዝርከቡ ናውትን ሃፍትን ብምጥቃም ፀገም ማሕበረሰብ ንምፍታሕ ይነጥፍ ከምዘሎ ምክትል ፕረዚደንት ምርምርን ግልጋሎት ማሕበረሰብን እቲ ዩንቨርስቲ ዶ/ር መርሃዊ ኣብርሃ ገሊፆም፡፡ብምርምር ይስርሑ ካብ ዘለዉ ስራሕቲ መዝበጢ እኽሊ...
ኣብታ ከተማ ዓዲ ጉዶም ልዕሊ 12 ሽሕ ወገናት ንከቢድ #ዓፀቦ ተቓልዖም ንሓደጋ #ሞት ተሳጢሖም ከምዝርከቡ ምምሕዳር እታ ከተማ ኣፍሊጡ ፡፡ጉጅለ #ፋሽስታውያን ባንኪ ፣ ስልኪ ፣ #መድሓኒትን ሰብኣዊ ሓገዛትን ናብ #ትግራይ ከይኣቱ ብዘካይድዎ ዘለዉ ኩለመዳይ ዕፅዋን ክባን ኣብ ከተማ ዓዲ...
ህዝብን መንግስትን ትግራይ ካብ ቀደሙ ኣብሰላም ዘለዎ መርገፂ ግልፂ እዩ። ፖለቲካዊ ፀገማት ብሰላም ክፍትሑ ከምዘለዉ እውን ካብ ጒሓቱ ብዘየላጢ ኣግባብ ንፈታዊን ፀላኢን ዕላዊ ገይሮም እዮም። ምኽንያቱ ሰላም ናይ ህልውና ጉዳይ ገይሮም ይኣምኑሉ ጥራሕ እንተይኮነስ ተግባራዊ ንክኸውን እውን በብእዋኑ ኩሉ...