Home ማሕበራዊ ሰነድ ስምምዕነት ዘተ ብዝምልከት መግለፂ ቅዋም ህወሓት

ሰነድ ስምምዕነት ዘተ ብዝምልከት መግለፂ ቅዋም ህወሓት

715

ፖለቲካዊ ፍልልያትን ፀገማትን ብዘተ ናይ ምፍታሕ ጉዳይ ናይ ትማሊ፣ ሎሚ ወትሩን መትከላዊ ቅዋምህወሓት እዩ!!ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን፣ ኣብቶም ዝሓለፉ 47 ናይ ቃልስን ዓወትን ዓመታት፣ ካብ ህዝባዊ መትከሉ ነቕ ከይበለ፣ ህዝቢ ትግራይ፣ ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ኣብ ኩሎም ብጣዕሚ ፈተንቲ መድረኻት ወለም ዘለምን ሸተት መተትን ከየርኣየ፣ ግቡእ ኣመራርሓ እናሃበ፣ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሙሩፃት መራሕቱን ኣባላቱን ክቡር መስዋእቲ፣ ዝኸፈሉን፣ ብ100 ኣሽሓት ዝቑፀሩ ድማ ግዳይ አካል መጉዳእትን ዝዀኑ፣ ምእንተ ውሕስ ሰላም፣ ምርግጋፅ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ምዃኑ፣ ብቐንዱ ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ህዝብና ከምኡ እዉን ደጋፊ ቃልስና ጥራሕ እንተይዀነስ ደመኛ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ እዉንዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ፡፡

ብምዃኑ፥ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ካብ 28 ክሳብ 30 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም. ኣብዘካየዶ ኣኼባ ነቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተፈረመ ሰነድ ስምምዕነት ዘተ፣ ብሓፈሻ ከም ዝድግፎ፥ ከም መቃለሲ ከም ዝወስዶን ንተግባራውነቱ ግቡኡ ከምዝፍፅምን ንህዝብናን ማሕበረሰብ ዓለምን የፍልጥ፡፡ ውድብ ህወሓት፣ ሰነድ ስምምዕነት ዘተ ዝድግፎ፣ ብእምነቱን መትከሉን ናይ ሰላም ሓይሊ ስለዝዀነ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ኣልፋ ኦሜጋ መርአይኡ፣ ኣብ ትግራይ ሰላም ዘንግስ፣ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዉሑስ ዝገብር ፣ ፈፀምቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ተሓታትነት ዘረጋግፅ፥ ብድምር ሰላም ዘምፅእን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዘረጋግፅን ብዘኽእል ኣግባብ እዩ።

እቲ ሰነድ ሕገ-መንግስትን ሕገ-መንግስታዊ ሰርዓትን መሰረት ገይሩ፣ ፖለቲካዊ ፀገማት፣ ብዘተን ሰላምን ንምፍታሕ ዘኽእል፣ ህዝቢ ትግራይ ካብ ብርሰት ንምድሓን፥ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ገበን ጀኖሳይድ ደው ኢሉ ፍትሒ ክረጋገፅን፣ ተሓታትነት ክህሉ ዝሕግዝ ብምዃኑ ይድግፎ ጥራሕ እንተይዀነስ፣ ንተግባራውነቱ እዉን ከምዝቃለሰሉ ንህዝብናን ፈተውቲ ቃልስናን መዳርግቲ ኣካላትን ከፍልጥ ይደሊ፡፡ይኹን‘ዳኣምበር ኣብቲ ሰነድ ንባህጊ ሰላም ህዝብና ዘይሕግዙን ክስተኻኸሉ ዝግብኦምን ኣብ ሓፁር ዝተበፅሐ መስርሕ ሰላም ኮይንና ክንቃለሰሎም ዝግባእ ጉዳያት ኣለዎ። ብምዃኑ’ውን ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ህዝብና ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፖለቲካዊ ውድባትን ኩሎም መዳርግትን፣ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት ተመያይጦም ንክቃለሱሉ ኣብ ዝግበር መስርሕ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ክገብር ምዃኑ የፍልጥ። ኣብዚ ግን ብንፁር ክፍለጥ ዝግበኦ ጉዳይ አሎ፡፡

ኣብ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ዝተኻየደ ዝርርብ ዘተ ሰላምን ምፍራም ስምምዕነትን፣ ህወሓት ወኪሉ ዝተልኣኸ ኣካል ከምዘየለ፥ ህዝብና፣ ማሕበረሰብ ዓለም፣ ኩሎም መዳርግቲ አካላትን ካሊእ ኣካልን ብዕሊ፣ ክፈልጡ ይግባእ፡፡ ካብ’ዚ ብተወሳኺ ኣብቲ ሰነድ ስምምዕነት ተገሊፁ ዘሎን ክስተኻኸሉ ካብዝግብኦም ጉዳያት ሓደ “ተዋጋእቲ ህወሓት (TPLF Combatants)” ተባሂሉ ተገሊፁ ዘሎ ሓሳብ እዩ። ነቲ ኸይዲ ሰላም ንምድሓን ብዝብል ብኣግባቡ ክስተኻኸል ዕድል ንምሃብ ኣፅኒሕናዮ እምበር ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ህወሓት ዝመርሖን ዘዋፍሮን ዕጡቕ ሰራዊት ክህልዎ ፈፂሙ ኣይፍቀድን። ብተግባር’ውን ህወሓት ሰራዊት የብሉን።

ሰራዊት ትግራይ ህዝቡ ካብ ፅንተት ንምክልኻል ዝተፈጠረ ሰራዊት መኸተ እምበር ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ሰራዊት ከምዘይኮነ’ውን ብዝግባእ ዝፍለጥ እዩ። ስለዝኾነ ኣብ ሰነድ ስምምዕነት ህወሓት ወኪሉ ዝተልኣኸ ኣካል ስለዘየለ ብሽም ህወሓት ዝተገብረ ምፍራም ስምምዕነትን፣ ተዋጋኣይ ህወሓት ዝብል ኣቀማምጣን ኣገላልፃን ትኽክል ከምዘይኮነ ተፈሊጡ መስተኻኸሊ ክግበር ህወሓት በቲ ዝተቐመጠ መስርሕ ሰላም ከምዝቃለስ ከፍልጥ ይደሊ።ኣብ መወዳእታ ደላዪ ሰላም ህዝቢ ትግራይ፣ ሎሚ እዉን ከምወትሩ አብ ጎኒ መንግስቲ ትግራይ ዓሲሉ፣ ኣብ ኣተገባብራ እቲ ሰነድ እጃሙ ንከውፊ ህወሓት፣ ግቡእ ፖለቲካዊ ቃልሲ ከም ዘካይድ ከረጋግፅ ይደሊ።

ስለዙይ ፖለቲካዊ ፍልልያትን ፀገማትን ብዘተ ናይምፍታሕ ጉዳይ፣ ናይ ትማሊ፣ ሎምን ወትሩንመትከላዊ ቅዋሙ ዓትዒቱ ሒዙ ዝቃለስ ህወሓት እቲ ዝተፈረመ ሰነድ ስምምዕነት ዘተ፣ ሙሉእ መሰል ህዝቢ ትግራይ ብዘረጋግፅ ኣገባብ ንኸተግብር፣ ህወሓት ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝዋደቑ ኣባላቱ ኣብ ኩሎም መዳያት ቃልሲ ኣዋፊሩ፣ ኣብ ቀፃሊ ቃልሲ እጃሙ ከም ዘወፊ ንህዝቢ ትግራይ ደጊሙ የረጋግፅ።

ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልፅምና

ትግራይ ትስዕር!

ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

ሕዳር 02/2015 ዓ/ምመቐለ