LATEST ARTICLES

ብክልል ዓፋር ብበራሕለ  ናብ ትግራይ ንምእታው ዓሊሙ ዝተዋፈረ 5 ክፍላተ ሰራዊት ውልቀመላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተደምሲሱ። ክፍላተ ሰራዊታት 22፣ 30፣ 38፣ 61ን 67 ምስ መካናይዝድ ብርጌዳቶም ተሓጊዙ ንትግራይ ከበሳብስ ዓሊሙ ዝመፀ ሰራዊት፣ ብሓየት ሰራዊት ትግራይ  ተደምሲሱ። ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝርከብዎም ምዉታት፣ ቁሱላትን ምሩኻትን...
ብከበድቲ መድረኻት ክንፍተን እኳ እንተተገደድና ከም ወርቂ ብሓዊ ተፈቲና፣ ታሪኽ ሰራሒነትናን ጅግንነትናን ዳግም ፀብለል ኢሉ ይኹላዕ ኣሎ! ርግፅ'ዩ እዚ እዋን'ዚ ብማእለያ ዘይብሎም ከበድቲ ብድሆታት እናተፈተንና፣ ከም ህዝቢ ቀፃልነትና ንምርግጋፅ ተገዲድና ኣብ ሓያል ተጋድሎ ከምዘለና ይፍለጥ። እንተኾነ በዞም ስፍሪ ቁፅር ዘይብሎም...
ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ተሽከርካሪት ትካል ምግቢ ዓለም(WFP) ደብዳብ ድሮን ኣካይዱ። ካብ ከተማ ሽረ ናብ ዛና ትጓዓዝ ዝነበረት ተሽከርካሪት ትካል ምግቢ ዓለም(WFP) ተማሊ ሰንበት 15 መስከረም 2015 ዓ/ም ብዝፈፀሙ ደብዳብ ድሮን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ትካል ምግቢ ዓለም(#WFP)...
ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይህዝባዊ መኸተና ብዓወት ንምዝዛም ብፅንዓት ንረባረብ!!ህዝቢ ትግራይ ካብ ገፅ ምድሪ ንምጥፋእ ቆሪፆም ዝተልዓሉ ልፍንታውያን ወረርቲ ሓይልታት ንስምምዕ ተፃብኦ ደው ምባል ብትዕቢት ጥሒሶም ካብ 18 ነሓሰ 2014 ዓ.ም ጀሚሮም ብኩሎም ኣንፈታት ትግራይ ከም ብሓዲስ...
ኣብ ዘይኣመናሉን ዘይምልከተናን ኲናት ተገፊፍና ብምእታው ምእንተ ስልጣን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክንብል ወለድና ምስ ዝሰዓርዎም ፀላእትና ግንባር ፈጢርና ንህዝቢ ትግራይ እንትንወግእ ብምምራኽና ርእስና ክነድንን ክንሓፍርን ገይሩና እዩ ኢሎም ኣብ ግንባር ኣድያቦ ዝተማረኹ ምሩኻት ሰራዊት ኤርትራ፡፡ ብዋጋ ንእስነት መናእሰይ ኤርትራ...
ብሳላ'ቲ ፈተኽ ዘይብል ሓድነትናን ብፈተንቲ ኹነታት ዘይንደል ፅንዓትናን ዘይንሰግሮ ሩባ፣ዘይንወፆ ጎቦ የለን! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ሕልምን ውጥን ፀላእቲ፣ መሰል ርእሰ ውሳነናን ዓርሰ ምሕደራናን ብጉልበት ምጉዕፃፅ ጥራሕ ኣይነበረን፣ የግዳስ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ናይ ምንባር ተፈጥራዊ መሰልና ጉልበት ጨሪሶም ከጥፍኡና ከምዝተበገሱ ብግልፂ ኣብ ኣደባባያት እውን...
ጉጀለ ፋሽስቲ ኣብይ ሎሚ ለይቲ ከባቢ ሰዓት 10፡30 ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ መንበሪ ሰላማውያን ሰባትን ሆቴላትን መዘናግዒ ቦታታትን ዝርከበሉ ከባቢ ደስታ ሆቴል ብዝፈፀሞ ፋሽሰታዊ ደብዳብ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ሞትን ጉድኣትን ኣካልን ኣብፂሑ፡፡እቲ ጉጅለ ፋሽሽቲ ኣብ ዚ ቅነ ብዕለት መስከረም...