Home ዜና ሓገዝ ናዉቲ ትምህርቲ

ሓገዝ ናዉቲ ትምህርቲ

489

ማሕበር ምትሕግጋዝ ወረዳ እንዳባፃሕማን ከባቢኣን ነባርነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝኾኑ ዶ/ር ነጋ ገ/እግዚኣብሄር ምስ ስድርኦም ዝረኸብዎ ሓገዝ ኣብ ወረዳ እንዳባፃሕማ ንዝርከቡ ተምሃሮ ዝውዕል 80 ሽሕ ደፍተርን 8ሽሕ ብርዒን ንቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣረኪቡ።እቲ ሓገዝ ናዉቲ ትምህርቲ ብ2 ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝተገበረሉ እንትኾን ን10 ሽሕ ተምሃሮ ንሕድሕዶም 8 ደፍተርን ብርዒን ከም ዝበፅሖም ተሓቢሩ።እቲ ሓገዝ ብቐፃልነት እዉን ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ነቲ ሓገዝ ዘረከቡ ኣካላት ሓቢሮም።

#ብጥዕማይ ገዛኢ