LATEST ARTICLES

“ፍትሓዊ ዕላማ ክሳብ ዝሓዝና ዋሕስ ህልውና ትግራይን ህዝባን ዝኾነ ሓየት ሰራዊትና...

0
ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይህዝባዊ መኸተና ብዓወት ንምዝዛም ብፅንዓት ንረባረብ!!ህዝቢ ትግራይ ካብ ገፅ ምድሪ ንምጥፋእ ቆሪፆም ዝተልዓሉ ልፍንታውያን ወረርቲ ሓይልታት ንስምምዕ ተፃብኦ...

“ንስልጣን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክበሃል ናብ ዘይኣመናሉን ዘይምልከተናን ኲናት ተገፊፍና...

0
ኣብ ዘይኣመናሉን ዘይምልከተናን ኲናት ተገፊፍና ብምእታው ምእንተ ስልጣን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክንብል ወለድና ምስ ዝሰዓርዎም ፀላእትና ግንባር ፈጢርና ንህዝቢ ትግራይ እንትንወግእ ብምምራኽና ርእስና...

መልእኽቲ ፕረዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል(ዶ/ር)

0
ብሳላ'ቲ ፈተኽ ዘይብል ሓድነትናን ብፈተንቲ ኹነታት ዘይንደል ፅንዓትናን ዘይንሰግሮ ሩባ፣ዘይንወፆ ጎቦ የለን! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ሕልምን ውጥን ፀላእቲ፣ መሰል ርእሰ ውሳነናን ዓርሰ ምሕደራናን ብጉልበት ምጉዕፃፅ ጥራሕ ኣይነበረን፣ የግዳስ...

ሰለማዊ ሰባት ዒላማ ዝገበረ ደብዳብ ድሮን ሎሚ 13 መስከረም 2015 ዓ/ም...

0
ጉጀለ ፋሽስቲ ኣብይ ሎሚ ለይቲ ከባቢ ሰዓት 10፡30 ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ መንበሪ ሰላማውያን ሰባትን ሆቴላትን መዘናግዒ ቦታታትን ዝርከበሉ ከባቢ ደስታ ሆቴል ብዝፈፀሞ ፋሽሰታዊ...

ሰለማዊ ሰባት ዒላማ ዝገበረ ደብዳብ ድሮን ሎሚ 7 መስከረም 2015 ዓ/ም...

0
እቲ ደብዳብ ኣብ መንበሪ ሰላማውያን ሰባት ዝተካየደ ኮይኑ እቲ ከባቢ ድማ  ህዝቢ ዝሕከመሉ ሆስፒታል ሃምሊን መቐለ ሓዊሱ  ሰብ ዝዘናገዐሉ ከም ህዝባዊ  መዘናግዒ እንዳራእሲ ዝበሉ...

ፅንትት ወይስ ህላወ

0
ህላወ ወይስ ፅንተት ዕጫ ነብሲ ወከፍ ትግራዋይ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ብጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መዛርይቱን ገጢሙዎ ዘሎ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ፈተናን ኣብ ልዕሊ ዝወርድ...